Scroll Top

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden Pimcy International CommVZaakvoerder: Joyce BEERIS, Tommelshof 27. 2387 Baarle-Hertog, België. Regnr 0682.832.884

Algemene Voorwaarden Pimcy B.V.
Bestuurder: Joyce BEERIS, Spoorlaan 334, 5038 CC Tilburg, Nederland. KvK 69949611


Artikel 1 – Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Joyce BEERIS, Pimcy en Opdrachtgever, waaronder begrepen alle werkzaamheden die Pimcy verleent en in het bijzonder de diensten zoals in de offerte staan vermeld. Door acceptatie van de offerte worden de Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk geaccepteerd door Opdrachtgever.
1.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 – Grondslag
Offertes en activiteiten zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. Pimcy zal de te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Artikel 3 – Offertes
3.1
Alle offertes zijn vrijblijvend en Pimcy is slechts aan de offerte gebonden indien de offerte binnen de gestelde termijn in de offerte door de Opdrachtgever is ondertekend en door Pimcy is ontvangen.
3.2 De in de offerte genoemde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.

Artikel 4 – Geheimhouding
4.1 Pimcy zal bij het verrichten van de werkzaamheden de grootst mogelijke zorgvuldigheid aangaande de belangen van Opdrachtgever in acht nemen. In het bijzonder draagt Pimcy zorg voor geheimhouding van alle door Opdrachtgever in het kader van de overeenkomst aan Pimcy ter beschikking gestelde gegevens en informatie.
4.2 Indien Pimcy gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken en Pimcy zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Pimcy niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 5 – Uitvoering van de overeenkomst
5.1 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Pimcy het recht om de werkzaamheden samen met derden te verrichten.
5.2 In het geval dat de werkzaamheden (deels) worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of op een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Artikel 6 – Contractduur en Uitvoeringstermijn
In het geval dat in verband met de uitvoering van de werkzaamheden tussen Pimcy en Opdrachtgever een termijn is overeengekomen, dan geldt deze termijn slechts bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Pimcy biedt ten aanzien van afgesproken levertijden geen enkele garantie en niet-tijdige levering geeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of opschorting van enige verplichting jegens Pimcy.

Artikel 7 – Honorarium
7.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
7.2 Indien geen vast honorarium is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de in de offerte vermelde uurtarieven van Pimcy, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden zijn verricht.
7.3 Onze uurtarieven worden jaarlijks geïndexeerd volgens de index in deze link, particuliere bedrijven, financiële diensten.
7.4
 Eventuele aanvullende kosten voor trainingslocaties, trainingsmaterialen en andere daadwerkelijk gemaakte kosten worden indien zij geen onderdeel uitmaken van de offerte separaat aan de Opdrachtgever gefactureerd.

Artikel 8 – Betaling
8.1 Pimcy verstuurt binnen 14 dagen na afronding van ondersteuningstrajecten de factuur. Verrichte werkzaamheden worden, indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds aan het einde van elke maand gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.
8.2 Trainingen en workshops dienen uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan de trainingsdatum voldaan te worden.
8.3 Opdrachtgever is verplicht om alle facturen van Pimcy binnen 14 dagen na dagtekening aan Pimcy te voldoen, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
8.4 Reiskosten, reistijd en eventuele verblijfskosten zijn niet inbegrepen bij de prijzen van het ondersteuningstraject, trainingen of workshops. Op de factuur worden deze bedragen apart vermeld.
8.5 Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
8.6 Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, dan kan de vordering uit handen worden gegeven. De Opdrachtgever zal dan naast het verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en/of gerechtelijke kosten. Dit betreft ook alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins.

Artikel 9 – Annulering ondersteuningstrajecten
9.1 Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen. Annulering kan kosteloos tot vier weken voor aanvang van de eerste ondersteuningsdag. Bij annulering korter dan drie weken voor aanvang van de eerste ondersteuningsdag is de Opdrachtgever verplicht de helft van de totaalprijs van de opdracht te voldoen.
9.2 In geval de Opdrachtgever het traject tussentijds beëindigt, is de Opdrachtgever verplicht het volledige tarief van de opdracht te voldoen, tenzij anders overeengekomen.
9.3 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Pimcy, dan verliest Pimcy haar aanspraak op betaling, behoudens de reeds verrichtte werkzaamheden ten behoeve van de Opdrachtgever.

Artikel 10 – Annulering trainingen en workshops
10.1 Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen, hier kunnen echter kosten aan verbonden zijn.
a. Annulering tot 4 weken voor aanvang van de eerste trainingsdag: kosteloos.
b. Annulering tussen 4 en 2 weken voor aanvang van de eerste trainingsdag: 50% annuleringskosten.
c. Annulering korter dan 2 weken voor aanvang van de eerste trainingsdag:  100% annuleringskosten.
10.2 Annuleren door Pimcy in verband met onvoldoende deelname of overmacht leidt tot teruggave van 100 % van alle betaalde kosten.
10.3 In het geval sprake is van een bedrijfstraining en er kosten in rekening worden gebracht door trainingslocatie ondanks annulering of uitstel, worden deze kosten in rekening gebracht aan de opdrachtgever.
10.4 Indien een deelnemer aan een open training of workshop door ziekte of overmacht niet kan deelnemen, blijven de relevante trainings- en verblijfskosten voor de gehele periode verschuldigd. In overleg kan een vervanger deelnemen.

Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud
11.1 Alle door Pimcy geleverde zaken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, software etc., blijven eigendom van Pimcy totdat de Opdrachtgever aan alle verplichtingen jegens Pimcy heeft voldaan.
11.2 Voor het geval dat Pimcy zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Pimcy om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Pimcy zich bevinden en die zaken mee terug te nemen.

Artikel 12 – Intellectueel eigendom
12.1 Alle door Pimcy verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, software etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt ten behoeve van Opdrachtgever en mogen door Opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van Pimcy niet worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders blijkt.
12.2 Pimcy behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht, tenzij anders is overeengekomen.
12.3 Pimcy is gerechtigd in overleg met Opdrachtgever de naam en logo van het Opdrachtgever alsmede een referentie te vermelden op de website en bij andere promotie-uitingen van Pimcy.

Artikel 13 – Klachten
13.1 Klachten over de werkzaamheden dienen door Opdrachtgever zo snel mogelijk mondeling en schriftelijk gemeld te worden, maar uiterlijk binnen 8 dagen na ontdekking en/of voltooiing van de betreffende werkzaamheden. Een eventuele ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de door Opdrachtgever gestelde tekortkoming te bevatten, zodat Pimcy in staat is adequaat te reageren.
13.2 Indien een klacht gegrond is, zal Pimcy in de gelegenheid worden gesteld om de tekortkomingen in overleg met Opdrachtgever te herstellen. In het geval dat het oplossen van tekortkomingen naar objectieve maatstaven niet meer mogelijk is, zal Pimcy slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid
14.1 Gezien de aard van de werkzaamheden en de subjectieve beoordelingsaspecten die bij de werkzaamheden een rol spelen, is Pimcy niet aansprakelijk voor enige schade die de Opdrachtgever lijdt als gevolg van een handelen of nalaten van Pimcy in de nakoming van de overeenkomst of anderszins, behoudens indien er sprake is van opzet of grove schuld. Gevolgschade, waaronder begrepen gederfde winst of geleden verliezen zal nimmer voor vergoeding in aanmerking komen.
14.2 In het geval dat Pimcy aansprakelijk is voor door Opdrachtgever geleden schade, is de schade die Pimcy gehouden is te vergoeden nooit meer dan de factuurwaarde van de werkzaamheden, waarvan het gebrek oorzaak is geweest van de schade. Indien dit niet is vast te stellen, betreft dit maximaal de factuurwaarde van de werkzaamheden die Pimcy op het tijdstip dat de schade veroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan ten behoeve van Opdrachtgever heeft uitgevoerd. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan drie maanden hebben geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste drie maanden.
14.3 Eventuele aanspraken van de Opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen een jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waaraan de Opdrachtgever zijn rechten heeft verspeeld.
14.4 Opdrachtgever vrijwaart Pimcy ten aanzien van alle aanspraken van derden voor schade die verband houdt of voorvloeit uit de overeenkomst.
14.5 De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid als in dit artikel vermeld, alsmede de vrijwaring als bedoeld in artikel 14.4 worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van ondergeschikten van Pimcy en ieder ander van wiens hulp Pimcy gebruik maakt bij de uitvoering van de werkzaamheden.

Artikel 15 – Overmacht
15.1 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid op grond waarvan (verdere) nakoming van de overeenkomst door Pimcy redelijkerwijs niet kan worden verlangd. Hieronder wordt in elk geval – maar niet uitsluitend – verstaan dataverlies als gevolg van computerstoring, virusinfectie of computervredebreuk door derden en andere calamiteiten die de bedrijfsvoering van Pimcy verhinderen of beperken.
15.2 In het geval dat Pimcy door overmacht wordt verhinderd de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft Pimcy het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze, zonder dat Pimcy gehouden is om enige door Opdrachtgever geleden schade te vergoeden.
15.3 In het geval dat Pimcy ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk aan zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever die voortvloeien uit de overeenkomst heeft voldaan en ten behoeve van Opdrachtgever gedeeltelijk werkzaamheden heeft verricht, is Pimcy gerechtigd om de betreffende werkzaamheden separaat te factureren. Opdrachtgever is alsdan gehouden de betreffende factuur van Pimcy te voldoen.

Artikel 16 – Vrijwaringen
Opdrachtgever vrijwaart Pimcy voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 17 – Beëindiging
17.1 Pimcy is gerechtigd om de overeenkomst, zonder ingebrekestelling en verplichting tot schadevergoeding, geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel op te schorten, indien:
a. Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;
b. Opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt;
c. Opdrachtgever overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf;
d. Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld of overlijdt; of
e. Opdrachtgever jegens Pimcy niet voldoet aan enige wettelijke verplichting, dan wel enige verplichting die voortvloeit uit de overeenkomst.
17.2 Pimcy is in de in artikel 17.1 genoemde gevallen gerechtigd om het door Opdrachtgever aan Pimcy verschuldigde honorarium terstond in zijn geheel op te eisen.
17.3 Opdrachtgever is verplicht om Pimcy onmiddellijk te informeren indien zich een omstandigheid in de zin van artikel 17.1 voordoet. In het geval dat zich een omstandigheid in de zin van artikel 17.1 sub e. voordoet, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is enige schuld aan Pimcy direct opeisbaar.

Artikel 18 – Overdracht en plichtenOpdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en plichten die voortvloeien uit de onder deze algemene voorwaarden gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Pimcy.

Artikel 19 – Toepasselijk recht Pimcy International CommV
19.1 Pimcy is bevoegd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Van toepassing zijn steeds de laatst geaccepteerde versie van de Algemene Voorwaarden.
19.2 Ingeval een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, blijven deze Algemene Voorwaarden voor het overige in stand.
19.3 Ingeval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het Arrondissement Turnhout bevoegd.

Artikel 20 – Toepasselijk recht Pimcy B.V.
20.1 Pimcy is bevoegd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Van toepassing zijn steeds de laatst geaccepteerde versie van de Algemene Voorwaarden.
20.2 Ingeval een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, blijven deze Algemene Voorwaarden voor het overige in stand.
20.3 Ingeval van betwisting is de rechtbank Zeeland-West-Brabant bevoegd.

 

Versie: 24 augustus 2022

Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie van bepaalde services via uw browser opslaan, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die we aanbieden.